Tòa nhà: Mỏ Dầu

Unknown
Unknown

Mỏ Dầu


Sản xuất Dầu. Nâng cấp để tăng sản lượng và không gian dự trữ.

MáuSức MạnChỗUnknownThời gian nâng cấPhí Nâng cấp
Mỏ Dầucấp 125003%3x310000Dầu 10 sec.240Vàng
Mỏ Dầucấp 230006%3x313000Dầu 1 min. 1100Vàng
Mỏ Dầucấp 335009%3x316000Dầu 5 min. 3000Vàng
Mỏ Dầucấp 4400012%3x319000Dầu 15 min. 6000Vàng
cấp 5
(Nhà chính x 3)
450015%3x322000Dầu 30 min. 13000Vàng
Mỏ Dầucấp 6550018%3x325000Dầu 60 min. 22000Vàng
cấp 7650021%3x330000Dầu 2 giờ. 38000Vàng
Mỏ Dầucấp 8
(Nhà chính x 6)
750024%3x335000Dầu 4 giờ. 63000Vàng
cấp 9850027%3x340000Dầu 8 giờ. 110000Vàng
Mỏ Dầucấp 101000030%3x345000Dầu 12 giờ. 150000Vàng
cấp 11
(Nhà chính x 9)
1150033%3x350000Dầu 24 giờ. 270000Vàng
Mỏ Dầucấp 121350036%3x360000Dầu2 ngày. 380000Vàng
cấp 131550039%3x370000Dầu3 ngày. 520000Vàng
cấp 14
(Nhà chính x 12)
1800042%3x380000Dầu4 ngày. 690000Vàng
Mỏ Dầucấp 152050045%3x390000Dầu5 ngày. 890000Vàng
cấp 162400048%3x3100000Dầu6 ngày. 1300000Vàng
cấp 17
(Nhà chính x 15)
2750051%3x3150000Dầu7 ngày. 1800000Vàng
Mỏ Dầucấp 183250054%3x3200000Dầu8 ngày. 2400000Vàng
cấp 193750057%3x3250000Dầu10 ngày. 3000000Vàng
cấp 20
(Nhà chính x 18)
4500060%3x3300000Dầu12 ngày. 3600000Vàng
Mỏ Dầucấp 216000063%3x3350000Dầu13 ngày. 4100000Vàng
cấp 228000066%3x3400000Dầu14 ngày. 4700000Vàng
cấp 23
(Nhà chính x 21)
10000069%3x3450000Dầu15 ngày. 5200000Vàng
cấp 2412000072%3x3500000Dầu16 ngày. 5700000Vàng
cấp 2514000075%3x3550000Dầu17 ngày. 6200000Vàng
Tổng 134 ngày. 3 giờ. 51 min. 10 sec. 41156340 Vàng