Kỹ Năng: Gai Nhím

Gai NhímGai Nhím
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Có 5% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. 20
2 Có 6% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. 40
3 Có 7% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. 60
4 Có 8% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. 80
5 Có 10% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Có 15% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Có 20% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Có 30% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Có 40% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 180
10 Có 50% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. 200