Kỹ Năng: Nổi Điên

Nổi ĐiênNổi Điên
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng tốc độ tấn công thêm 10%. 50 min. 20
2 Tăng tốc độ tấn công thêm 15%. 50 min. 40
3 Tăng tốc độ tấn công thêm 20%. 50 min. 60
4 Tăng tốc độ tấn công thêm 25%. 50 min. 80
5 Tăng tốc độ tấn công thêm 30%. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng tốc độ tấn công thêm 40%. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng tốc độ tấn công thêm 50%. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng tốc độ tấn công thêm 70%. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng tốc độ tấn công thêm 90%. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 50 min. 180
10 Tăng tốc độ tấn công thêm 120%. 50 min. 200