Kỹ Năng & Đá Tinh: Nộ Thú

Nộ ThúNộ Thú
Cấp Thông Báo Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Khi công gây 200% thiệt hại công thường và 200% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. 20
2 Khi công gây 240% thiệt hại công thường và 240% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. 40
3 Khi công gây 280% thiệt hại công thường và 280% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. 60
4 Khi công gây 320% thiệt hại công thường và 320% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. 80
5 Khi công gây 380% thiệt hại công thường và 380% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. Unknown - Unknown x 10 100
6 Khi công gây 440% thiệt hại công thường và 440% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. Unknown - Unknown x 10 120
7 Khi công gây 540% thiệt hại công thường và 540% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. Unknown - Unknown x 10 140
8 Khi công gây 680% thiệt hại công thường và 680% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. Unknown - Unknown x 10 160
9 Khi công gây 900% thiệt hại công thường và 900% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. Unknown - Unknown x 10 180
10 Khi công gây 1250% thiệt hại công thường và 1200% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. 200