Đặc Tính

Đột phá vũ khí để mở tính năng này.
Đã mở làm mới thuộc tính vũ khí!
Mỗi anh hùng có 6 các chòm sao. Bạn có thể thay đổi từ 1 đến 6 chòm sao, mỗi chòm sao có thể được cố định như mong muốn, cao hơn mức độ của chòm sao và cố định khi bạn thay đổi, sự thay đổi của các chòm sao.

Đặc Tính

Cấp Sức mạnh
Tấn công

Máu

Chống CRIT

TH CRIT

Tránh né

Chính xác

CRIT
11010040003022015022520
21818060005240024036035
32727090007565036054050
4373701200010080050075068
55050015000135100065097590

Tối cao chòm sao

Cấp Sức mạnh
Tấn công

Máu

Chống CRIT

TH CRIT

Tránh né

Chính xác

CRIT
110300120009066045068060
2185401800016012007201080110
32781027000230195010801620150
437111036000300240015002250200
550150045000410300019502930270

Kỹ Năng

Cấp Số lượng đổi Tấn công Máu Chính xác Kỹ Năng
3+ 4+ 200 6000
4+ 5+ 220 6600
5 6-7 260 7800 500 +1 Cấp
5 8 320 9600 800 +1 Cấp

Ngoài ra

Kỹ Năng
Vũ khí