Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Khó Thành 5

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
10 Lửa Công Lý52 Ấn1560 Sao
20 Lửa Công Lý77 Ấn2310 Sao
30 Lửa Công Lý129 Ấn3870 Sao65 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Khó Thành 5 - 1 33 Sao + 30 Ấn(30% )
12300Vàng + 12300Dầu
12300Vàng 4592 Hy sinh
Khó Thành 5 - 2 33 Sao + 30 Ấn(30% )
12500Vàng + 12500Dầu
12500Vàng 4727 Hy sinh
Khó Thành 5 - 3 33 Sao + 30 Ấn(30% )
12900Vàng + 12900Dầu
12900Vàng 4387 Hy sinh
Khó Thành 5 - 4 34 Sao + 31 Ấn(30% )
13200Vàng + 13200Dầu
13200Vàng 4835 Hy sinh
Khó Thành 5 - 5 34 Sao + 31 Ấn(30% )
13500Vàng + 13500Dầu
13500Vàng 4965 Hy sinh
Khó Thành 5 - 6 34 Sao + 31 Ấn(30% )
13800Vàng + 13800Dầu
13800Vàng 5157 Hy sinh
Khó Thành 5 - 7 35 Sao + 32 Ấn(30% )
14100Vàng + 14100Dầu
14100Vàng 4925 Hy sinh
Khó Thành 5 - 8 35 Sao + 32 Ấn(30% )
14400Vàng + 14400Dầu
14400Vàng 5497 Hy sinh
Khó Thành 5 - 9 35 Sao + 32 Ấn(30% )
14600Vàng + 14600Dầu
14600Vàng 6030 Hy sinh
Khó Thành 5 - 10 46 Sao + 43 Ấn(30% )
15000Vàng + 15000Dầu
15000Vàng 5596 Hy sinh