Tướng: Bùa Đạo Sư

Bùa Đạo Sư

Bùa Đạo Sư Bùa Đạo Sư

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:30005160099600
Tấn công Tấn công:21618993117
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:120012001200
Di Chuyển Di Chuyển:255270270
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:101010
Chính xác Chính xác:161210305
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Sứ GiảOKHãy chọn tài năngBùa Cổ
Nắm giữ sức mạnh bùa là thành tựu đáng tự hào nhất, mặc dù điều này khiến hắn phải trả giá bằng một mắt. Khi sức mạnh bùa hấp thụ vào thân thể, chức vị cố vấn vô danh trở nên quá nhỏ bé. Một nhà chiến lược trong quân đội hoàng gia.
  • Bùa Cổ
  • Tôtem Thần
  • Bùa Đạo Sư
  • Bùa Đạo Sư Tiến hóa 1
  • Bùa Đạo Sư Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Gây 100% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 25 Năng lượng của 3 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 1,8 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu. Loại bỏ tất cả các Yếu tố tác động các Tướng đồng minh. Tăng 12% tỷ lệ CRIT của 6 Tướng đồng minh ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây. Mỗi 6 giây Tướng gây 800% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần. Khi máu ít hơn 70%, mỗi lần chịu thiệt hại tối đa dưới 9000, hồi phục năng lượng nhanh, miễn dịch hiệu ứng Choáng và Câm lặng.)
2/152000 (100 Ấn)117156195
Gây 120% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 30 Năng lượng của 3 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 2,1 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu. Loại bỏ tất cả các Yếu tố tác động các Tướng đồng minh. Tăng 14% tỷ lệ CRIT của 6 Tướng đồng minh ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây. Mỗi 6 giây Tướng gây 800% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần. Khi máu ít hơn 70%, mỗi lần chịu thiệt hại tối đa dưới 9000, hồi phục năng lượng nhanh, miễn dịch hiệu ứng Choáng và Câm lặng.)
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Gây 140% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 35 Năng lượng của 3 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 2,1 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu. Loại bỏ tất cả các Yếu tố tác động các Tướng đồng minh. Tăng 16% tỷ lệ CRIT của 6 Tướng đồng minh ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây. Mỗi 6 giây Tướng gây 800% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần. Khi máu ít hơn 70%, mỗi lần chịu thiệt hại tối đa dưới 9000, hồi phục năng lượng nhanh, miễn dịch hiệu ứng Choáng và Câm lặng.)
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Gây 170% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 40 Năng lượng của 3 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 2,4 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu. Loại bỏ tất cả các Yếu tố tác động các Tướng đồng minh. Tăng 18% tỷ lệ CRIT của 6 Tướng đồng minh ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây. Mỗi 6 giây Tướng gây 800% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần. Khi máu ít hơn 70%, mỗi lần chịu thiệt hại tối đa dưới 9000, hồi phục năng lượng nhanh, miễn dịch hiệu ứng Choáng và Câm lặng.)
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Gây 200% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 45 Năng lượng của 3 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 2,4 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu. Loại bỏ tất cả các Yếu tố tác động các Tướng đồng minh. Tăng 21% tỷ lệ CRIT của 6 Tướng đồng minh ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây. Mỗi 6 giây Tướng gây 800% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần. Khi máu ít hơn 70%, mỗi lần chịu thiệt hại tối đa dưới 9000, hồi phục năng lượng nhanh, miễn dịch hiệu ứng Choáng và Câm lặng.)
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Gây 240% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 50 Năng lượng của 3 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 2,7 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu. Loại bỏ tất cả các Yếu tố tác động các Tướng đồng minh. Tăng 24% tỷ lệ CRIT của 6 Tướng đồng minh ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây. Mỗi 6 giây Tướng gây 800% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần. Khi máu ít hơn 70%, mỗi lần chịu thiệt hại tối đa dưới 9000, hồi phục năng lượng nhanh, miễn dịch hiệu ứng Choáng và Câm lặng.)
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Gây 290% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 60 Năng lượng của 4 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 2,7 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu. Loại bỏ tất cả các Yếu tố tác động các Tướng đồng minh. Tăng 27% tỷ lệ CRIT của 6 Tướng đồng minh ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây. Mỗi 6 giây Tướng gây 800% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần. Khi máu ít hơn 70%, mỗi lần chịu thiệt hại tối đa dưới 9000, hồi phục năng lượng nhanh, miễn dịch hiệu ứng Choáng và Câm lặng.)
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Gây 350% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 70 Năng lượng của 4 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 3 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu. Loại bỏ tất cả các Yếu tố tác động các Tướng đồng minh. Tăng 30% tỷ lệ CRIT của 6 Tướng đồng minh ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây. Mỗi 6 giây Tướng gây 800% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần. Khi máu ít hơn 70%, mỗi lần chịu thiệt hại tối đa dưới 9000, hồi phục năng lượng nhanh, miễn dịch hiệu ứng Choáng và Câm lặng.)
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Gây 420% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 85 Năng lượng của 4 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 3,3 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu. Loại bỏ tất cả các Yếu tố tác động các Tướng đồng minh. Tăng 34% tỷ lệ CRIT của 6 Tướng đồng minh ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây. Mỗi 6 giây Tướng gây 800% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần. Khi máu ít hơn 70%, mỗi lần chịu thiệt hại tối đa dưới 9000, hồi phục năng lượng nhanh, miễn dịch hiệu ứng Choáng và Câm lặng.)
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Gây 500% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 100 Năng lượng của 4 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 3,6 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu. Loại bỏ tất cả các Yếu tố tác động các Tướng đồng minh. Tăng 40% tỷ lệ CRIT của 6 Tướng đồng minh ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây. Mỗi 6 giây Tướng gây 800% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần. Khi máu ít hơn 70%, mỗi lần chịu thiệt hại tối đa dưới 9000, hồi phục năng lượng nhanh, miễn dịch hiệu ứng Choáng và Câm lặng.)
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Gây 550% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 100 Năng lượng của 4 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 3,8 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu. Loại bỏ tất cả các Yếu tố tác động các Tướng đồng minh. Tăng 44% tỷ lệ CRIT của 6 Tướng đồng minh ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây. Mỗi 6 giây Tướng gây 800% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần. Khi máu ít hơn 70%, mỗi lần chịu thiệt hại tối đa dưới 9000, hồi phục năng lượng nhanh, miễn dịch hiệu ứng Choáng và Câm lặng.)
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Gây 600% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 100 Năng lượng của 4 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 3,8 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu. Loại bỏ tất cả các Yếu tố tác động các Tướng đồng minh. Tăng 48% tỷ lệ CRIT của 6 Tướng đồng minh ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây. Mỗi 6 giây Tướng gây 800% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần. Khi máu ít hơn 70%, mỗi lần chịu thiệt hại tối đa dưới 9000, hồi phục năng lượng nhanh, miễn dịch hiệu ứng Choáng và Câm lặng.)
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Gây 650% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 100 Năng lượng của 4 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 4 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu. Loại bỏ tất cả các Yếu tố tác động các Tướng đồng minh. Tăng 52% tỷ lệ CRIT của 6 Tướng đồng minh ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây. Mỗi 6 giây Tướng gây 800% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần. Khi máu ít hơn 70%, mỗi lần chịu thiệt hại tối đa dưới 9000, hồi phục năng lượng nhanh, miễn dịch hiệu ứng Choáng và Câm lặng.)
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Gây 700% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 100 Năng lượng của 4 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 4 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu. Loại bỏ tất cả các Yếu tố tác động các Tướng đồng minh. Tăng 56% tỷ lệ CRIT của 6 Tướng đồng minh ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây. Mỗi 6 giây Tướng gây 800% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần. Khi máu ít hơn 70%, mỗi lần chịu thiệt hại tối đa dưới 9000, hồi phục năng lượng nhanh, miễn dịch hiệu ứng Choáng và Câm lặng.)
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Gây 750% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 100 Năng lượng của 5 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 4 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu. Loại bỏ tất cả các Yếu tố tác động các Tướng đồng minh. Tăng 60% tỷ lệ CRIT của 6 Tướng đồng minh ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây. Mỗi 6 giây Tướng gây 800% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần. Khi máu ít hơn 70%, mỗi lần chịu thiệt hại tối đa dưới 9000, hồi phục năng lượng nhanh, miễn dịch hiệu ứng Choáng và Câm lặng.)
CấpThông Báo
1Gây 100% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 25 Năng lượng của 3 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 1,8 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu.
2Gây 120% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 30 Năng lượng của 3 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 2,1 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu.
3Gây 140% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 35 Năng lượng của 3 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 2,1 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu.
4Gây 170% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 40 Năng lượng của 3 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 2,4 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu.
5Gây 200% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 45 Năng lượng của 3 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 2,4 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu.
6Gây 240% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 50 Năng lượng của 3 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 2,7 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu.
7Gây 290% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 60 Năng lượng của 4 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 2,7 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu.
8Gây 350% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 70 Năng lượng của 4 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 3 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu.
9Gây 420% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 85 Năng lượng của 4 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 3,3 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu.
10Gây 500% thiệt hại tấn công cơ bản và trừ 100 Năng lượng của 4 tướng địch ngẫu nhiên. Làm tê liệt địch trong 3,6 giây. Các mục tiêu bị tê liệt không thể nhận Năng lượng từ đòn tấn công cơ bản, khi chịu thiệt hại, và không được hồi máu.
Bùa Đạo Sư
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
130002162555
2324023025511
3348024425516
4372025825521
5396027225527
6420028625532
7444030025537
8468031425543
9492032825548
10516034225553
11540035625558
12564037025564
13588038425569
14612039825574
15636041225580
16660042625585
17684044025590
18708045425596
197320468255101
207560482255106
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa Công Lý
10560698260107
2110800712260112
2211040726260118
2311280740260123
2411520754260128
2511760768260134
2612000782260139
2712240796260144
2812480810260150
2912720824260155
3012960838260160
3113200852260166
3213440866260171
3313680880260176
3413920894260182
3514160908260187
3614400922260192
3714640936260198
3814880950260203
3915120964260208
4015360978260214
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa Công Lý
183601194265215
41186001208265220
42188401222265226
43190801236265231
44193201250265236
45195601264265242
46198001278265247
47200401292265252
48202801306265258
49205201320265263
50207601334265269
51210001348265274
52212401362265279
53214801376265285
54217201390265290
55219601404265295
56222001418265301
57224401432265306
58226801446265312
59229201460265317
60231601474265322
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa Công Lý
261601690270324
61264001704270329
62266401718270335
63268801732270340
64271201746270346
65273601760270351
66276001774270356
67278401788270362
68280801802270367
69283201816270373
70285601830270378
71288001844270383
72290401858270389
73292801872270394
74295201886270400
75297601900270405
76300001914270410
77302401928270416
78304801942270421
79307201956270427
80309601970270432
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa Công Lý
339602186275434
81342002200275440
82344402214275445
83346802228275451
84349202242275456
85351602256275461
86354002270275467
87356402284275472
88358802298275478
89361202312275483
90363602326275489
91366002340275494
92368402354275499
93370802368275505
94373202382275510
95375602396275516
96378002410275521
97380402424275526
98382802438275532
99385202452275537
100387602466275543
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa Công Lý
417602682280546
101420002696280551
102422402710280556
103424802724280562
104427202738280567
105429602752280573
106432002766280578
107434402780280584
108436802794280589
109439202808280595
110441602822280600
111444002836280606
112446402850280611
113448802864280616
114451202878280622
115453602892280627
116456002906280633
117458402920280638
118460802934280644
119463202948280649
120465602962280655
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa Công Lý
495603178285658
121498003192285663
122500403206285669
123502803220285674
124505203234285680
125507603248285685
126510003262285691
127512403276285696
128514803290285702
129517203304285707
130519603318285713
131522003332285718
132524403346285724
133526803360285729
134529203374285735
135531603388285740
136534003402285746
137536403416285751
138538803430285757
139541203444285762
140543603458285768
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa Công Lý
573603674290772
141576003688290777
142578403702290783
143580803716290788
144583203730290794
145585603744290799
146588003758290805
147590403772290810
148592803786290816
149595203800290821
150597603814290827
151600003828290832
152602403842290838
153604803856290843
154607203870290849
155609603884290854
156612003898290860
157614403912290865
158616803926290871
159619203940290876
160621603954290882
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa Công Lý
651604170295886
161654004184295892
162656404198295897
163658804212295903
164661204226295908
165663604240295914
166666004254295919
167668404268295925
168670804282295931
169673204296295936
170675604310295942
171678004324295947
172680404338295953
173682804352295958
174685204366295964
175687604380295969
176690004394295975
177692404408295980
178694804422295986
179697204436295991
180699604450295997
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa Công Lý
7296046663001002
1817320046803001008
1827344046943001013
1837368047083001019
1847392047223001024
1857416047363001030
1867440047503001035
1877464047643001041
1887488047783001047
1897512047923001052
1907536048063001058
1917560048203001063
1927584048343001069
1937608048483001074
1947632048623001080
1957656048763001086
1967680048903001091
1977704049043001097
1987728049183001102
1997752049323001108
2007776049463001113
Bùa Đạo Sư
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
15160018992707
251960191327013
352320192727020
452680194127027
553040195527034
653400196927040
753760198327047
854120199727054
954480201127060
1054840202527067
1155200203927074
1255560205327080
1355920206727087
1456280208127094
15566402095270101
16570002109270107
17573602123270114
18577202137270121
19580802151270127
20584402165270134
21588002179270141
22591602193270147
23595202207270154
24598802221270161
25602402235270168
26606002249270174
27609602263270181
28613202277270188
29616802291270194
30620402305270201
31624002319270208
32627602333270214
33631202347270221
34634802361270228
35638402375270235
36642002389270241
37645602403270248
38649202417270255
39652802431270261
40656402445270268
41660002459270275
42663602473270281
43667202487270288
44670802501270295
45674402515270302
46678002529270308
47681602543270315
48685202557270322
49688802571270328
50692402585270335
51696002599270342
52699602613270348
53703202627270355
54706802641270362
55710402655270369
56714002669270375
57717602683270382
58721202697270389
59724802711270395
60728402725270402
61732002739270409
62735602753270415
63739202767270422
64742802781270429
65746402795270436
66750002809270442
67753602823270449
68757202837270456
69760802851270462
70764402865270469
71768002879270476
72771602893270482
73775202907270489
74778802921270496
75782402935270503
76786002949270509
77789602963270516
78793202977270523
79796802991270529
80800403005270536
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa Công Lý
842403307275538
81846003321275545
82849603335275552
83853203349275558
84856803363275565
85860403377275572
86864003391275579
87867603405275585
88871203419275592
89874803433275599
90878403447275606
91882003461275612
92885603475275619
93889203489275626
94892803503275632
95896403517275639
96900003531275646
97903603545275653
98907203559275659
99910803573275666
100914403587275673
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa Công Lý
956403890280676
101960003904280682
102963603918280689
103967203932280696
104970803946280703
105974403960280709
106978003974280716
107981603988280723
108985204002280730
109988804016280736
110992404030280743
111996004044280750
112999604058280757
1131003204072280763
1141006804086280770
1151010404100280777
1161014004114280784
1171017604128280790
1181021204142280797
1191024804156280804
1201028404170280811
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa Công Lý
1070404472285814
1211074004486285821
1221077604500285828
1231081204514285834
1241084804528285841
1251088404542285848
1261092004556285855
1271095604570285861
1281099204584285868
1291102804598285875
1301106404612285882
1311110004626285889
1321113604640285895
1331117204654285902
1341120804668285909
1351124404682285916
1361128004696285923
1371131604710285929
1381135204724285936
1391138804738285943
1401142404752285950
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa Công Lý
1184405054290954
1411188005068290960
1421191605082290967
1431195205096290974
1441198805110290981
1451202405124290988
1461206005138290994
14712096051522901001
14812132051662901008
14912168051802901015
15012204051942901022
15112240052082901028
15212276052222901035
15312312052362901042
15412348052502901049
15512384052642901056
15612420052782901063
15712456052922901069
15812492053062901076
15912528053202901083
16012564053342901090
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa Công Lý
12984056372951094
16113020056512951101
16213056056652951108
16313092056792951115
16413128056932951122
16513164057072951128
16613200057212951135
16713236057352951142
16813272057492951149
16913308057632951156
17013344057772951163
17113380057912951169
17213416058052951176
17313452058192951183
17413488058332951190
17513524058472951197
17613560058612951204
17713596058752951210
17813632058892951217
17913668059032951224
18013704059172951231
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa Công Lý
14124062193001236
18114160062333001243
18214196062473001250
18314232062613001257
18414268062753001263
18514304062893001270
18614340063033001277
18714376063173001284
18814412063313001291
18914448063453001298
19014484063593001305
19114520063733001312
19214556063873001318
19314592064013001325
19414628064153001332
19514664064293001339
19614700064433001346
19714736064573001353
19814772064713001360
19914808064853001366
20014844064993001373
Bùa Đạo Sư
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
110800037212708
2108540373527016
3109080374927024
4109620376327032
5110160377727040
6110700379127048
7111240380527056
8111780381927064
9112320383327072
10112860384727080
11113400386127088
12113940387527096
131144803889270104
141150203903270112
151155603917270120
161161003931270128
171166403945270136
181171803959270144
191177203973270152
201182603987270160
211188004001270168
221193404015270176
231198804029270184
241204204043270192
251209604057270200
261215004071270208
271220404085270216
281225804099270224
291231204113270232
301236604127270240
311242004141270248
321247404155270256
331252804169270264
341258204183270272
351263604197270280
361269004211270288
371274404225270296
381279804239270304
391285204253270312
401290604267270320
411296004281270328
421301404295270336
431306804309270344
441312204323270352
451317604337270360
461323004351270368
471328404365270376
481333804379270384
491339204393270392
501344604407270400
511350004421270408
521355404435270416
531360804449270424
541366204463270432
551371604477270440
561377004491270448
571382404505270456
581387804519270464
591393204533270472
601398604547270480
611404004561270488
621409404575270496
631414804589270504
641420204603270512
651425604617270520
661431004631270528
671436404645270536
681441804659270544
691447204673270552
701452604687270560
711458004701270568
721463404715270576
731468804729270584
741474204743270592
751479604757270600
761485004771270608
771490404785270616
781495804799270624
791501204813270632
801506604827270640
811512004841270648
821517404855270656
831522804869270664
841528204883270672
851533604897270680
861539004911270688
871544404925270696
881549804939270704
891555204953270712
901560604967270720
911566004981270728
921571404995270736
931576805009270744
941582205023270752
951587605037270760
961593005051270768
971598405065270776
981603805079270784
991609205093270792
1001614605107270800
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa Công Lý
1698605712280806
1011704005726280814
1021709405740280822
1031714805754280830
1041720205768280838
1051725605782280846
1061731005796280854
1071736405810280862
1081741805824280870
1091747205838280878
1101752605852280886
1111758005866280894
1121763405880280902
1131768805894280910
1141774205908280918
1151779605922280926
1161785005936280934
1171790405950280943
1181795805964280951
1191801205978280959
1201806605992280967
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa Công Lý
1890606597285970
1211896006611285978
1221901406625285986
1231906806639285994
12419122066532851002
12519176066672851010
12619230066812851019
12719284066952851027
12819338067092851035
12919392067232851043
13019446067372851051
13119500067512851059
13219554067652851067
13319608067792851075
13419662067932851083
13519716068072851091
13619770068212851099
13719824068352851107
13819878068492851116
13919932068632851124
14019986068772851132
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa Công Lý
20826074822901136
14120880074962901144
14220934075102901152
14320988075242901160
14421042075382901168
14521096075522901176
14621150075662901184
14721204075802901192
14821258075942901200
14921312076082901209
15021366076222901217
15121420076362901225
15221474076502901233
15321528076642901241
15421582076782901249
15521636076922901257
15621690077062901265
15721744077202901273
15821798077342901282
15921852077482901290
16021906077622901298
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa Công Lý
22746083672951302
16122800083812951310
16222854083952951319
16322908084092951327
16422962084232951335
16523016084372951343
16623070084512951351
16723124084652951359
16823178084792951367
16923232084932951375
17023286085072951384
17123340085212951392
17223394085352951400
17323448085492951408
17423502085632951416
17523556085772951424
17623610085912951432
17723664086052951441
17823718086192951449
17923772086332951457
18023826086472951465
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa Công Lý
24666092513001470
18124720092653001478
18224774092793001486
18324828092933001495
18424882093073001503
18524936093213001511
18624990093353001519
18725044093493001527
18825098093633001535
18925152093773001544
19025206093913001552
19125260094053001560
19225314094193001568
19325368094333001576
19425422094473001584
19525476094613001593
19625530094753001601
19725584094893001609
19825638095033001617
19925692095173001625
20025746095313001633
CấpChỉ SốCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Bùa Đạo Sư x 1 / Đá Hiệp Định - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Bùa Đạo Sư x 2 / Đá Hiệp Định - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Bùa Đạo Sư x 4 / Đá Hiệp Định - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Bùa Đạo Sư x 6 / Đá Hiệp Định - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Bùa Đạo Sư x 8 / Đá Hiệp Định - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Ác Vận
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Ác Vận
Ác Vận
Khi Bùa Đạo Sư nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Những kẻ không may mắn sẽ đổ lỗi cho hắn. Nhưng không biết rằng đó chính là vận mệnh của họ.800 Tấn công
20000 Máu
*Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 20000 800 560 Ấn + 10 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
30 55 55 33
Tổng

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Hoàng Thành
Hoàng Thành
Thông Báo Tướng Thưởng
" Này, ngài Quái tuyết lông lá, ngài có biết sự thật đằng sau sự thịnh vượng của Hoàng Thành không? Đó là ký ức về cuộc chiến không thể nào phai mờ! Trong khi Valentina, Hiệp Sĩ cùng Râu Bạc đang cố bảo vệ thành thì vẫn còn rất nhiều người bị bỏ lại bên ngoài và chống lại Hội Bất Tử để sống sót. À! Mà ngài dời cái cây tránh qua chút được không? " 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
" Trong cơn tuyệt vọng, một vị hiệp sĩ mặt nạ đã xuất hiện và giúp không ít người thoát khỏi sự truy đuổi của Hội Bất Tử. Hành động của cô được tung hô nhưng cũng có không ít lời chê trách bản tính tàn bạo của cô" " Grmm??" " Bạn có đứng về phía của Valentina không nào." 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
" Là người đầu tiên chứng kiến cuộc chiến, sẽ còn rất nhiều câu chuyện mờ dần vào quá khứ, nhưng ta sẽ kể lại vào một dịp khác. Có lẽ ngươi sẽ là một thính giả trung thành cho các câu chuyện của ta. Mà thôi, ta phải đi nghỉ đây trước khi trở về với nhiệm vụ giám sát của ta. " 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Bùa Đạo Sư + Hiệp Sĩ + Mắt Quỷ + Quái Tuyết + Valentina + Râu Bạc + Nữ Kiếm Sĩ + Kiếm Sĩ Bí Ẩn + Thiện Xạ
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Thông Báo
Đá Bùa
Đá Bùa
Một hòn đá thô đến vô cùng bình thường. Người giải mã được nó sẽ nắm giữ được bí mật của trí tuệ và sức mạnh.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
1
0
0
0
1
44
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
10
64
0
1
6
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bài

0
0
64
0
1
0
0
3
0
0
0
0
2
0
2
0
0
3
4
0
0
4
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
4
0

Kỹ Năng

4
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
5
0
0
0
1
40
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0

Thú Nuôi

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
1
0
0
0
1
3
0
1
0
0
0
0
0
4
1
13
1
4
1
76
2
1
1
0
0
1
0
0

Đặc Tính

3
0
1
2
6
37
119

Người hâm mộ Nghệ thuật của người anh hùng

Ngày của bạn của bạn

Nhận

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Bùa Đạo Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bùa Đạo Sư. --- 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Thẻ Tướng Chí Tôn V - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1
Hộp Chọn Tướng Huyền Thoại II - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng. 1
Đá Hồn Bùa Đạo Sư Lượng Lượt *
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép