Cõi Ảo Ảnh

1. Một mùa Cõi Ảo Ảnh sẽ mở vào Thứ Hai và Thứ Sáu. Mỗi mùa diễn ra trong 2 ngày. 2. Cõi Ảo Ảnh có 3 mức độ: Thường, Khó và Địa Ngục. Mỗi mùa bạn chỉ có thể chọn thử thách 1 độ khó. Vượt thử thách ở độ khó hiện tại để mở khóa độ khó cao hơn trong mùa tiếp theo. 3. Trong mỗi mùa, bạn có thể chọn tối đa 10 Tướng tham gia. Triển khai tối đa 6 Tướng ra trận. Trạng thái Máu và Tử vong của Tướng phe bạn và địch sẽ không được hồi phục lại trong suốt mùa. Tướng đã chọn để tham gia trong mùa hiện tại sẽ không được sử dụng trong tính năng khác. 4. Bạn phải loại bỏ tất cả chướng ngại trên đường. Mỗi lần bạn chỉ có thể di chuyển qua 1 ô . Không phải mọi chướng ngại vật đều chứa địch; hãy lưu ý thật kỹ! 5. Có tổng cộng 3 ải Cõi Ảo Ảnh. Đánh bại người bảo vệ cuối cùng của từng ải để mở khóa ải tiếp theo. Bạn sẽ nhận được Đá Hồn Tướng và các phần thưởng hiếm sau khi hoàn tất mỗi ải.
Cánh Thần - Hồi sinh tất cả Tướng đã tử vong và hồi đầy HP cho tất cả Tướng ở Cõi Ảo Ảnh.

Cõi Ảo Ảnh Thưởng

Cấp Sàn nhà Thưởng
Thường Bắt đầu Rương Ảo Ảnh I - Mở để nhận thưởng nhỏ.
Thường Trung cấp Rương Ảo Ảnh II - Mở để nhận thưởng lớn.
Thường Cao cấp Rương Ảo Ảnh III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Khó Bắt đầu Rương Ảo Ảnh Hiếm I - Mở để nhận thưởng nhỏ.
Khó Trung cấp Rương Ảo Ảnh Hiếm II - Mở để nhận thưởng lớn.
Khó Cao cấp Rương Ảo Ảnh Hiếm III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Địa Ngục Bắt đầu Rương Ảo Ảnh Thần I - Mở để nhận thưởng nhỏ.
Địa Ngục Trung cấp Rương Ảo Ảnh Thần II - Mở để nhận thưởng lớn.
Địa Ngục Cao cấp Rương Ảo Ảnh Thần III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.