Kỹ Năng & Đá Tinh: Công Thủ

Công ThủCông Thủ
Cấp Thông Báo Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 4% 50 sec. 20
2 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 8% 50 sec. 40
3 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 12% 50 sec. 60
4 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 16% 50 sec. 80
5 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 20% Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 sec. 100
6 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 30% Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 sec. 120
7 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 40% Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 sec. 140
8 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 60% Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 sec. 160
9 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 90% Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 50 sec. 180
10 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 120% 50 sec. 200