Kỹ Năng & Đá Tinh: Công Thủ

Công ThủCông Thủ
Cấp Thông Báo Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 4% 50 sec. 20
2 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 8% 50 sec. 40
3 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 12% 50 sec. 60
4 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 16% 50 sec. 80
5 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 20% Unknown - Unknown x 10 50 sec. 100
6 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 30% Unknown - Unknown x 10 50 sec. 120
7 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 40% Unknown - Unknown x 10 50 sec. 140
8 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 60% Unknown - Unknown x 10 50 sec. 160
9 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 90% Unknown - Unknown x 10 50 sec. 180
10 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 120% 50 sec. 200