Tướng: Cáo Hàn Băng

Cáo Hàn Băng

Cáo Hàn Băng Cáo Hàn Băng

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:350056200108200
Tấn công Tấn công:23019463227
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:100010001000
Di Chuyển Di Chuyển:255270270
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:101010
Chính xác Chính xác:166217317
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Sứ GiảOKHãy chọn tài năngBạo Phong
Cực kỳ khó tiếp cận những Linh hồn sinh vật của đêm đông. Người ta có thể tìm thấy dấu vết của nó ở bất cứ nơi nào tuyết rơi, nhưng ít ai thấy tận mắt chúng.
  • Bạo Phong
  • Tôtem Thần
  • Cáo Hàn Băng
  • Cáo Hàn Băng Tiến hóa 1
  • Cáo Hàn Băng Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 2 giây và gây tổng 400% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 2 giây. Khi trận bão còn tồn tại, Cáo Hàn Băng nhận thêm 15% Né. (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với các hiệu ứng Đóng Băng, Hóa Đá, Bao Vây, Câm Lặng, Năng Lượng, và các điều kiện từ Thiên Tai. Tất cả thiệt hại của Tướng đều không chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Ẩn Hình.)
2/152000 (100 Ấn)117156195
Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 2 giây và gây tổng 500% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 2 giây. Khi trận bão còn tồn tại, Cáo Hàn Băng nhận thêm 20% Né. (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với các hiệu ứng Đóng Băng, Hóa Đá, Bao Vây, Câm Lặng, Năng Lượng, và các điều kiện từ Thiên Tai. Tất cả thiệt hại của Tướng đều không chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Ẩn Hình.)
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 2 giây và gây tổng 600% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 2 giây. Khi trận bão còn tồn tại, Cáo Hàn Băng nhận thêm 25% Né. (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với các hiệu ứng Đóng Băng, Hóa Đá, Bao Vây, Câm Lặng, Năng Lượng, và các điều kiện từ Thiên Tai. Tất cả thiệt hại của Tướng đều không chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Ẩn Hình.)
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 2,2 giây và gây tổng 700% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 2,2 giây. Khi trận bão còn tồn tại, Cáo Hàn Băng nhận thêm 30% Né. (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với các hiệu ứng Đóng Băng, Hóa Đá, Bao Vây, Câm Lặng, Năng Lượng, và các điều kiện từ Thiên Tai. Tất cả thiệt hại của Tướng đều không chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Ẩn Hình.)
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 2,4 giây và gây tổng 820% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 2,4 giây. Khi trận bão còn tồn tại, Cáo Hàn Băng nhận thêm 35% Né. (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với các hiệu ứng Đóng Băng, Hóa Đá, Bao Vây, Câm Lặng, Năng Lượng, và các điều kiện từ Thiên Tai. Tất cả thiệt hại của Tướng đều không chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Ẩn Hình.)
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 2,6 giây và gây tổng 940% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 2,6 giây. Khi trận bão còn tồn tại, Cáo Hàn Băng nhận thêm 40% Né. (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với các hiệu ứng Đóng Băng, Hóa Đá, Bao Vây, Câm Lặng, Năng Lượng, và các điều kiện từ Thiên Tai. Tất cả thiệt hại của Tướng đều không chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Ẩn Hình.)
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 2,6 giây và gây tổng 940% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 2,6 giây. Khi trận bão còn tồn tại, Cáo Hàn Băng nhận thêm 40% Né. (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với các hiệu ứng Đóng Băng, Hóa Đá, Bao Vây, Câm Lặng, Năng Lượng, và các điều kiện từ Thiên Tai. Tất cả thiệt hại của Tướng đều không chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Ẩn Hình.)
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 3 giây và gây tổng 1240% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 3 giây. Khi trận bão còn tồn tại, Cáo Hàn Băng nhận thêm 50% Né. (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với các hiệu ứng Đóng Băng, Hóa Đá, Bao Vây, Câm Lặng, Năng Lượng, và các điều kiện từ Thiên Tai. Tất cả thiệt hại của Tướng đều không chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Ẩn Hình.)
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 3,2 giây và gây tổng 1400% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 3,2 giây. Khi trận bão còn tồn tại, Cáo Hàn Băng nhận thêm 55% Né. (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với các hiệu ứng Đóng Băng, Hóa Đá, Bao Vây, Câm Lặng, Năng Lượng, và các điều kiện từ Thiên Tai. Tất cả thiệt hại của Tướng đều không chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Ẩn Hình.)
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 3,5 giây và gây tổng 1580% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 3,5 giây. Khi trận bão còn tồn tại, Cáo Hàn Băng nhận thêm 60% Né. (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với các hiệu ứng Đóng Băng, Hóa Đá, Bao Vây, Câm Lặng, Năng Lượng, và các điều kiện từ Thiên Tai. Tất cả thiệt hại của Tướng đều không chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Ẩn Hình.)
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 3,6 giây và gây tổng 1640% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 3,6 giây. Khi trận bão còn tồn tại, Cáo Hàn Băng nhận thêm 65% Né. (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với các hiệu ứng Đóng Băng, Hóa Đá, Bao Vây, Câm Lặng, Năng Lượng, và các điều kiện từ Thiên Tai. Tất cả thiệt hại của Tướng đều không chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Ẩn Hình.)
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 3,7 giây và gây tổng 1700% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 3,7 giây. Khi trận bão còn tồn tại, Cáo Hàn Băng nhận thêm 65% Né. (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với các hiệu ứng Đóng Băng, Hóa Đá, Bao Vây, Câm Lặng, Năng Lượng, và các điều kiện từ Thiên Tai. Tất cả thiệt hại của Tướng đều không chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Ẩn Hình.)
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 3,8 giây và gây tổng 1760% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 3,8 giây. Khi trận bão còn tồn tại, Cáo Hàn Băng nhận thêm 65% Né. (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với các hiệu ứng Đóng Băng, Hóa Đá, Bao Vây, Câm Lặng, Năng Lượng, và các điều kiện từ Thiên Tai. Tất cả thiệt hại của Tướng đều không chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Ẩn Hình.)
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 3,9 giây và gây tổng 1820% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 3,9 giây. Khi trận bão còn tồn tại, Cáo Hàn Băng nhận thêm 70% Né. (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với các hiệu ứng Đóng Băng, Hóa Đá, Bao Vây, Câm Lặng, Năng Lượng, và các điều kiện từ Thiên Tai. Tất cả thiệt hại của Tướng đều không chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Ẩn Hình.)
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 4 giây và gây tổng 1880% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 4 giây. Khi trận bão còn tồn tại, Cáo Hàn Băng nhận thêm 70% Né. (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với các hiệu ứng Đóng Băng, Hóa Đá, Bao Vây, Câm Lặng, Năng Lượng, và các điều kiện từ Thiên Tai. Tất cả thiệt hại của Tướng đều không chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Ẩn Hình.)
CấpTin tức
1Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 2 giây và gây tổng 400% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 2 giây.
2Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 2 giây và gây tổng 500% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 2 giây.
3Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 2 giây và gây tổng 600% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 2 giây.
4Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 2,2 giây và gây tổng 700% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 2,2 giây.
5Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 2,4 giây và gây tổng 820% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 2,4 giây.
6Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 2,6 giây và gây tổng 940% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 2,6 giây.
7Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 2,6 giây và gây tổng 940% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 2,6 giây.
8Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 3 giây và gây tổng 1240% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 3 giây.
9Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 3,2 giây và gây tổng 1400% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 3,2 giây.
10Giáng một trận bão tuyết vào một vị trí ngẫu nhiên, đóng băng tất cả các đơn vị địch phạm vi đó trong 3,5 giây và gây tổng 1580% thiệt hại tấn công cơ bản cho chúng trong 5 giây. Địch cũng không thể nhận hồi máu trong 3,5 giây.
Cáo Hàn Băng
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
135002302555
2374024325511
3398025625516
4422026925521
5446028225527
6470029525532
7494030825537
8518032125543
9542033425548
10566034725553
11590036025558
12614037325564
13638038625569
14662039925574
15686041225580
16710042525585
17734043825590
18758045125596
197820464255101
208060477255106
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa Công Lý
11560707260107
2111800720260112
2212040733260118
2312280746260123
2412520759260128
2512760772260134
2613000785260139
2713240798260144
2813480811260150
2913720824260155
3013960837260160
3114200850260166
3214440863260171
3314680876260176
3414920889260182
3515160902260187
3615400915260192
3715640928260198
3815880941260203
3916120954260208
4016360967260214
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa Công Lý
198601197265215
41201001210265220
42203401223265226
43205801236265231
44208201249265236
45210601262265242
46213001275265247
47215401288265252
48217801301265258
49220201314265263
50222601327265269
51225001340265274
52227401353265279
53229801366265285
54232201379265290
55234601392265295
56237001405265301
57239401418265306
58241801431265312
59244201444265317
60246601457265322
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa Công Lý
281601687270324
61284001700270329
62286401713270335
63288801726270340
64291201739270346
65293601752270351
66296001765270356
67298401778270362
68300801791270367
69303201804270373
70305601817270378
71308001830270383
72310401843270389
73312801856270394
74315201869270400
75317601882270405
76320001895270410
77322401908270416
78324801921270421
79327201934270427
80329601947270432
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa Công Lý
364602177275434
81367002190275440
82369402203275445
83371802216275451
84374202229275456
85376602242275461
86379002255275467
87381402268275472
88383802281275478
89386202294275483
90388602307275489
91391002320275494
92393402333275499
93395802346275505
94398202359275510
95400602372275516
96403002385275521
97405402398275526
98407802411275532
99410202424275537
100412602437275543
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa Công Lý
447602667280546
101450002680280551
102452402693280556
103454802706280562
104457202719280567
105459602732280573
106462002745280578
107464402758280584
108466802771280589
109469202784280595
110471602797280600
111474002810280606
112476402823280611
113478802836280616
114481202849280622
115483602862280627
116486002875280633
117488402888280638
118490802901280644
119493202914280649
120495602927280655
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa Công Lý
530603157285658
121533003170285663
122535403183285669
123537803196285674
124540203209285680
125542603222285685
126545003235285691
127547403248285696
128549803261285702
129552203274285707
130554603287285713
131557003300285718
132559403313285724
133561803326285729
134564203339285735
135566603352285740
136569003365285746
137571403378285751
138573803391285757
139576203404285762
140578603417285768
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa Công Lý
613603647290772
141616003660290777
142618403673290783
143620803686290788
144623203699290794
145625603712290799
146628003725290805
147630403738290810
148632803751290816
149635203764290821
150637603777290827
151640003790290832
152642403803290838
153644803816290843
154647203829290849
155649603842290854
156652003855290860
157654403868290865
158656803881290871
159659203894290876
160661603907290882
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa Công Lý
696604137295886
161699004150295892
162701404163295897
163703804176295903
164706204189295908
165708604202295914
166711004215295919
167713404228295925
168715804241295931
169718204254295936
170720604267295942
171723004280295947
172725404293295953
173727804306295958
174730204319295964
175732604332295969
176735004345295975
177737404358295980
178739804371295986
179742204384295991
180744604397295997
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa Công Lý
7796046273001002
1817820046403001008
1827844046533001013
1837868046663001019
1847892046793001024
1857916046923001030
1867940047053001035
1877964047183001041
1887988047313001047
1898012047443001052
1908036047573001058
1918060047703001063
1928084047833001069
1938108047963001074
1948132048093001080
1958156048223001086
1968180048353001091
1978204048483001097
1988228048613001102
1998252048743001108
2008276048873001113
Cáo Hàn Băng
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
15620019462707
256560195927013
356920197227020
457280198527027
557640199827034
658000201127040
758360202427047
858720203727054
959080205027060
1059440206327067
1159800207627074
1260160208927080
1360520210227087
1460880211527094
15612402128270101
16616002141270107
17619602154270114
18623202167270121
19626802180270127
20630402193270134
21634002206270141
22637602219270147
23641202232270154
24644802245270161
25648402258270168
26652002271270174
27655602284270181
28659202297270188
29662802310270194
30666402323270201
31670002336270208
32673602349270214
33677202362270221
34680802375270228
35684402388270235
36688002401270241
37691602414270248
38695202427270255
39698802440270261
40702402453270268
41706002466270275
42709602479270281
43713202492270288
44716802505270295
45720402518270302
46724002531270308
47727602544270315
48731202557270322
49734802570270328
50738402583270335
51742002596270342
52745602609270348
53749202622270355
54752802635270362
55756402648270369
56760002661270375
57763602674270382
58767202687270389
59770802700270395
60774402713270402
61778002726270409
62781602739270415
63785202752270422
64788802765270429
65792402778270436
66796002791270442
67799602804270449
68803202817270456
69806802830270462
70810402843270469
71814002856270476
72817602869270482
73821202882270489
74824802895270496
75828402908270503
76832002921270509
77835602934270516
78839202947270523
79842802960270529
80846402973270536
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa Công Lý
895403295275538
81899003308275545
82902603321275552
83906203334275558
84909803347275565
85913403360275572
86917003373275579
87920603386275585
88924203399275592
89927803412275599
90931403425275606
91935003438275612
92938603451275619
93942203464275626
94945803477275632
95949403490275639
96953003503275646
97956603516275653
98960203529275659
99963803542275666
100967403555275673
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa Công Lý
1016403877280676
1011020003890280682
1021023603903280689
1031027203916280696
1041030803929280703
1051034403942280709
1061038003955280716
1071041603968280723
1081045203981280730
1091048803994280736
1101052404007280743
1111056004020280750
1121059604033280757
1131063204046280763
1141066804059280770
1151070404072280777
1161074004085280784
1171077604098280790
1181081204111280797
1191084804124280804
1201088404137280811
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa Công Lý
1137404459285814
1211141004472285821
1221144604485285828
1231148204498285834
1241151804511285841
1251155404524285848
1261159004537285855
1271162604550285861
1281166204563285868
1291169804576285875
1301173404589285882
1311177004602285889
1321180604615285895
1331184204628285902
1341187804641285909
1351191404654285916
1361195004667285923
1371198604680285929
1381202204693285936
1391205804706285943
1401209404719285950
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa Công Lý
1258405041290954
1411262005054290960
1421265605067290967
1431269205080290974
1441272805093290981
1451276405106290988
1461280005119290994
14712836051322901001
14812872051452901008
14912908051582901015
15012944051712901022
15112980051842901028
15213016051972901035
15313052052102901042
15413088052232901049
15513124052362901056
15613160052492901063
15713196052622901069
15813232052752901076
15913268052882901083
16013304053012901090
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa Công Lý
13794056232951094
16113830056362951101
16213866056492951108
16313902056622951115
16413938056752951122
16513974056882951128
16614010057012951135
16714046057142951142
16814082057272951149
16914118057402951156
17014154057532951163
17114190057662951169
17214226057792951176
17314262057922951183
17414298058052951190
17514334058182951197
17614370058312951204
17714406058442951210
17814442058572951217
17914478058702951224
18014514058832951231
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa Công Lý
15004062053001236
18115040062183001243
18215076062313001250
18315112062443001257
18415148062573001263
18515184062703001270
18615220062833001277
18715256062963001284
18815292063093001291
18915328063223001298
19015364063353001305
19115400063483001312
19215436063613001318
19315472063743001325
19415508063873001332
19515544064003001339
19615580064133001346
19715616064263001353
19815652064393001360
19915688064523001366
20015724064653001373
Cáo Hàn Băng
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
111800038712708
2118540388427016
3119080389727024
4119620391027032
5120160392327040
6120700393627048
7121240394927056
8121780396227064
9122320397527072
10122860398827080
11123400400127088
12123940401427096
131244804027270104
141250204040270112
151255604053270120
161261004066270128
171266404079270136
181271804092270144
191277204105270152
201282604118270160
211288004131270168
221293404144270176
231298804157270184
241304204170270192
251309604183270200
261315004196270208
271320404209270216
281325804222270224
291331204235270232
301336604248270240
311342004261270248
321347404274270256
331352804287270264
341358204300270272
351363604313270280
361369004326270288
371374404339270296
381379804352270304
391385204365270312
401390604378270320
411396004391270328
421401404404270336
431406804417270344
441412204430270352
451417604443270360
461423004456270368
471428404469270376
481433804482270384
491439204495270392
501444604508270400
511450004521270408
521455404534270416
531460804547270424
541466204560270432
551471604573270440
561477004586270448
571482404599270456
581487804612270464
591493204625270472
601498604638270480
611504004651270488
621509404664270496
631514804677270504
641520204690270512
651525604703270520
661531004716270528
671536404729270536
681541804742270544
691547204755270552
701552604768270560
711558004781270568
721563404794270576
731568804807270584
741574204820270592
751579604833270600
761585004846270608
771590404859270616
781595804872270624
791601204885270632
801606604898270640
811612004911270648
821617404924270656
831622804937270664
841628204950270672
851633604963270680
861639004976270688
871644404989270696
881649805002270704
891655205015270712
901660605028270720
911666005041270728
921671405054270736
931676805067270744
941682205080270752
951687605093270760
961693005106270768
971698405119270776
981703805132270784
991709205145270792
1001714605158270800
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa Công Lý
1812605802280806
1011818005815280814
1021823405828280822
1031828805841280830
1041834205854280838
1051839605867280846
1061845005880280854
1071850405893280862
1081855805906280870
1091861205919280878
1101866605932280886
1111872005945280894
1121877405958280902
1131882805971280910
1141888205984280918
1151893605997280926
1161899006010280934
1171904406023280943
1181909806036280951
1191915206049280959
1201920606062280967
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa Công Lý
2018606706285970
1212024006719285978
1222029406732285986
1232034806745285994
12420402067582851002
12520456067712851010
12620510067842851019
12720564067972851027
12820618068102851035
12920672068232851043
13020726068362851051
13120780068492851059
13220834068622851067
13320888068752851075
13420942068882851083
13520996069012851091
13621050069142851099
13721104069272851107
13821158069402851116
13921212069532851124
14021266069662851132
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa Công Lý
22246076102901136
14122300076232901144
14222354076362901152
14322408076492901160
14422462076622901168
14522516076752901176
14622570076882901184
14722624077012901192
14822678077142901200
14922732077272901209
15022786077402901217
15122840077532901225
15222894077662901233
15322948077792901241
15423002077922901249
15523056078052901257
15623110078182901265
15723164078312901273
15823218078442901282
15923272078572901290
16023326078702901298
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa Công Lý
24306085142951302
16124360085272951310
16224414085402951319
16324468085532951327
16424522085662951335
16524576085792951343
16624630085922951351
16724684086052951359
16824738086182951367
16924792086312951375
17024846086442951384
17124900086572951392
17224954086702951400
17325008086832951408
17425062086962951416
17525116087092951424
17625170087222951432
17725224087352951441
17825278087482951449
17925332087612951457
18025386087742951465
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa Công Lý
26366094183001470
18126420094313001478
18226474094443001486
18326528094573001495
18426582094703001503
18526636094833001511
18626690094963001519
18726744095093001527
18826798095223001535
18926852095353001544
19026906095483001552
19126960095613001560
19227014095743001568
19327068095873001576
19427122096003001584
19527176096133001593
19627230096263001601
19727284096393001609
19827338096523001617
19927392096653001625
20027446096783001633
CấpChỉ SốCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Cáo Hàn Băng x 1 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Cáo Hàn Băng x 2 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Cáo Hàn Băng x 4 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Cáo Hàn Băng x 6 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Cáo Hàn Băng x 8 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Hồn Lửa
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Hồn Lửa
Hồn Lửa
Khi Cáo Hàn Băng nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Một con cáo trong ngọn lửa hay ngọn lửa hình con cáo?800 Tấn công
20000 Máu
*Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 20000 800 560 Ấn + 10 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
30 55 55 33
Tổng

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Đỉnh Chư Thần
Đỉnh Chư Thần
Tin tức Tướng Thưởng
Các vị thần trên Đỉnh Chư Thần vùng Narcia có một quá khứ đi vào huyền thoại, Phong Ấn Quái Thú, Chinh Phục Cự Long và quét sạch ác quỷ. Nhưng họ cũng chịu thương nặng và phải ẩn cư trên núi. Và khi mà thế lực Đồi Tử Vong nổi lên thì họ không thể xuất hiện để cứu rỗi nhân loại, vì đã có một cuộc chiến giữa nổ ra giữa các vị thần. 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Sự thật của Đỉnh Chư Thần còn tăm tối hơn chiến tích của quá khứ. Những người đứng đầu tàn sát những chủng tộc khác, biến họ thành ác quỷ và bắt họ ca tụng của sự vĩ đại của người chiến thắng. Những vị thần mới như Thiên Thần, Thần Tình Yêu thì hầu như không biết đến sự thật này. Và những người biết được sự thật như Thần Sấm đã phát động cuộc chiến chống lại những kẻ cầm quyền. Nhưng đã thất bại trước sức mạnh kẻ nổi loạn Quỷ Sấm Sét ... 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Với sự trợ giúp của Thánh Địa, Thần Sấm đã quay trở lại. Lần này, ngài quyết tâm phá vỡ âm mưu của những kẻ cầm quyền trên Đỉnh Chư Thần với sự trợ giúp của Nữ Thần Athena. Michael dù được cử đi tiêu diệt vong linh của Đồi Tử Vong nhưng vẫn ngờ vực về cuộc chiến chính nghĩa này. Và chỉ khi mà sai trái của vùng Narcia được sửa chữa thì những người trên Đỉnh Chư Thần mới đích thực là thần. 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Cáo Hàn Băng + Tinh Vũ Thánh Nữ + Thần Sấm + Quỷ Sấm Sét + Thần Tình Yêu + Michael + Athena + Băng Phụng + Thiên Thần
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Tim Cực Hàn
Tim Cực Hàn
Viên đá quý cực nóng dưới bề mặt băng. Vào ban đêm, nó hấp thụ hơi ấm từ bất cứ thứ gì nó tiếp xúc.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
0
0
1
1
1
73
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
2
0
0
0
0
14
0
1
11
1
9
0
0
2
56
0
0
0
0
0
0
0

Bài

1
1
5
0
0
0
0
6
0
0
0
0
5
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
0
0
0
0
0
0

Kỹ Năng

1
2
1
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
129
6
6
0
0
0
7
0
0
0
0
0
1
0
0
0

Thú Nuôi

1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
3
0
9
1
2
118
4
1
0
0
0

Đặc Tính

2
0
0
2
1
32
182

Nhận

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Cáo Hàn Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Cáo Hàn Băng. --- 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Thẻ Tướng (Sự kiện) - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1
Hộp Chọn Tướng Huyền Thoại II - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng. 1
Đá Hồn Cáo Hàn Băng Lượng Lượt *
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép