Bảng Thông Báo

gelnaryus
Sức Mạnh: 1234000+ Máy chủ: Android vn

GG
Thay đổi: 1577568740
Giả: Kroj
Sức Mạnh Liên Minh
1200000
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
16
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
07:10:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
07:23:00
Quay lại