Bảng Thông Báo

lords of castle
Sức Mạnh: 1093024+ Máy chủ: Android ar

التبرع مهم والمشاركة في احداث النقابة
Thay đổi: 1595054068
Giả: Talal Mohamed
Sức Mạnh Liên Minh
12869708
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
3
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
00:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
00:00:00
Quay lại