Bảng Thông Báo

SubiteD-Una
Sức Mạnh: 150000+ Máy chủ: Android es

Participar en Eventos GDA, BDF, Donar Fragmentos y ser miembros Activos para crecer todos. Alianza en constante Búsqueda de talento natural.
Thay đổi: 1595884988
Giả: Orlando Lluck
Sức Mạnh Liên Minh
10858710
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
84254
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
15:30:00
Quay lại