Đồ - Bài

Bài Niềm Tin I

Bài Niềm Tin I
Cấp 2
Bài Niềm Tin I
Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 60% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 1 giây (Nghỉ 5 giây).
Tối đa 49999
Bán 8000 Pha Lê Xanh